Regulamin
 

Regulamin

Definicje

-HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
-KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
-KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
-KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
-KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
-PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
-REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
-REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
-SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.evoepharm.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
-SPRZEDAWCA – Evoepharm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871881, NIP: 5242910501, REGON: 387674891, adres poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

-STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
-UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
-USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
-USŁUGODAWCA Evoepharm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871881, NIP: 5242910501, REGON: 387674891, adres poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

-ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzi się w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, z którym każdy Klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia.

Sklep internetowy i serwis prowadzony jest przez: Evoepharm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 87, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871881, NIP: 5242910501, REGON: 387674891, adres poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. Kupując w naszym sklepie akceptujesz regulamin.

 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 • Konto Klienta w Sklepie internetowym;
 • Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 • Newsletter

Funkcjonowanie Sklepu

 1. Nasz Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów. Sklep czynny jest przez całą dobę, 365 dni w roku. W związku z tym również przez całą dobę można składać zamówienia. Produkty są wysyłane w ciągu 48h od złożenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty od klienta na naszym koncie. Wszystkie zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu 48h licząc od pierwszego dnia pracującego przypadającego po złożeniu zamówienia.
 2. W sprzedaży oferujemy produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Wszystkie produkty oferowane w naszym Sklepie znajdują się fizycznie w naszym magazynie, a ich stan jest aktualizowany każdego dnia. Informacja na temat dostępności produktów może jednak ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w Polskich Złotych lub walucie obowiązującej dla wybranej wersji językowej. Przy pełnym opisie towaru podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i zachowuje ważność w chwili uiszczania płatności.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Zamówienia

 1. Zamówienia towarów składa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie. Potwierdzeniem zamówienia jest wiadomość e-mail przesłana na adres podany w zamówieniu.
 2. Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane, posiadające konto w sklepie lub osoby, które podadzą wszelkie dane potrzebne do zrealizowania transakcji.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 4. Ponadto akceptując niniejszy regulamin, nabywca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie elektronicznej faktury na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 5. W wyniku czego, nabywca zgadza się, że udostępnienie faktury na wskazany w zamówieniu adres e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem jej odbioru.

 

Zwroty i reklamacje

 

Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póź.zm.), Sprzedawca informuje, że konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Decyduje data nadania przesyłki przez Konsumenta.

Zwracany produkt musi być nowy, nie noszący śladów użycia, oryginalnie zapakowany z nienaruszonymi plombami na kartoniku.

Produkt powinien być odesłany pod adres:

Evoepharm Sp. z o.o.

Ul. Radzymińska 211

03-611 Warszawa

Jednocześnie konsument powinien  wypełnić „formularz Odstąpienia od umowy” i wysłać go na adres mailowy: info@evoepharm.com

Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki zwrot kosztów za sam produkt nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.

 

Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada względem klienta za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenia przez klienta, że dostarczony towar jest niezgodny z umową (wadliwy) należy złożyć reklamację.  Zalecane jest złożenie reklamacji drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z  załączonym „ Formularz Reklamacji”. Wysyłka może być dokonana listem poleconym, paczką lub inną formą przesyłki, na adres magazynu Sprzedającego, z dopiskiem: “Reklamacja”:

Evoepharm Sp. z o.o.

Ul. Radzymińska 211

03-611 Warszawa

 Klient może również kontaktować się ze Sklepem w kwestii reklamacji drogą mailową na adres:

info@evoepharm.com

Każdorazowo klient zobowiązany jest wypełnić „Formularz reklamacyjny” podając wszystkie zawarte w nim dane.

Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma w terminie do 14 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający dostarczy Konsumentowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru wraz z innymi poniesionymi kosztami. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Metody Płatności

13.Sklep umożliwia następujące formy płatności:

 • przy odbiorze przesyłki ( za pobraniem). Sama forma zapłaty zależna jest od firmy kurierskiej i realizowana za jej pośrednictwem.
 • Za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych- PayU S.A.

 

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają podane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl