Regulamin
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVOEPHARM 

ustalony przez EVOEPHARM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871881, NIP: 5242910501, numer REGON: 387674891, kapitał zakładowy:  65 000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

 

1.     DEFINICJE

 • Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
  • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić EVOEPHARM za Towar;
  • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą);
  • EVOEPHARM – EVOEPHARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa;
  • Klient – osoba fizyczna albo działająca przez umocowaną osobę: osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę z EVOEPHARM za pośrednictwem Sklepu;
  • Kupon rabatowy – kupon wydawany przez EVOEPHARM, który umożliwia nabycie Produktu w Cenie niższej niż wskazana w Sklepie o określoną wartość kwotową lub procentową;
  • Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z EVOEPHARM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zarejestrowanego za pośrednictwem Sklepu, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Sklepu niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych, stanowiąca zbiór zasobów i funkcjonalności w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są: dane podane przez Użytkownika zarejestrowanego (w tym dane osobowe), dane związane z zamówieniami dokonanymi w Sklepie przez Użytkownika zarejestrowanego oraz inne elementy wskazane w Regulaminie;
  • Produkt – Towar lub inne świadczenia dostępne do zakupu w witrynie Sklepu;
  • Quasi-Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Regulamin – ten Regulamin sklepu internetowego EVOEPHARM;
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3);
  • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://evoepharm.com/, prowadzony przez EVOEPHARM, umożliwiający zawieranie Umowy lub Umowy Konta;
  • Strony – Klient i EVOEPHARM;
  • Towar – rzecz ruchoma dostępna do nabycia w witrynie Sklepu;
  • Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy EVOEPHARM i Klientem na podstawie Regulaminu z użyciem środków porozumiewania się na odległość;
  • Umowa Konta – umowa, o której mowa w pkt. 4.1 poniżej;
  • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
  • Użytkownik – oznacza Użytkownika zarejestrowanego lub Użytkownika niezarejestrowanego lub Klienta;
  • Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Sklepu niewymagających założenia Konta;
  • Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Sklepie i utworzyła Konto; Użytkownik zarejestrowany może być jednocześnie Klientem lub może działać w imieniu Klienta posiadając stosowne umocowanie;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość stanowiące ofertę zawarcia Umowy, która zawiera dane Klienta i określa Produkt.

 

2.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.         Regulamin określa:

2.1.1.        definicje pojęć użytych w Regulaminie;

2.1.2.        zasady korzystania i dostępu do Sklepu;

2.1.3.        zasady rejestracji w Sklepie; 

2.1.4.        procedurę zawierania Umowy lub Umowy Konta;

2.1.5.        wymagania techniczne dotyczące Sklepu;

2.1.6.        kwestie dotyczące Ceny i terminu płatności;

2.1.7.        formy płatności;

2.1.8.        zasady dostawy Towarów;

2.1.9.        zasady funkcjonowania Konta;

2.1.10.     zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

2.1.11.     warunki odstąpienia od Umowy;

2.1.12.     kwestie dotyczące rozwiązywania sporów z Konsumentem;

2.1.13.     postanowienia dotyczące Klienta niebędącego Konsumentem lub
Quasi-Konsumentem;

2.1.14.     zasady ochrony Danych osobowych;

2.1.15.     zasady zmiany Regulaminu;

2.1.16.     inne postanowienia.

2.2.         Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.         EVOEPHARM nieodpłatnie udostępnia Regulamin pod adresem internetowym https://evoepharm.com/pl/i/Regulamin/3 w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

 

3.     FUNKCJONOWANIE SKLEPU

3.1.         Sklep prowadzony jest przez EVOEPHARM.

3.2.         Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.3.         Warianty dotyczące poszczególnych Produktów są widoczne w witrynie Sklepu.

3.4.         Za pośrednictwem Sklepu Klient może:

3.4.1.        kupić Produkty dostępne w Sklepie;

3.4.2.        zapoznać się z opisem poszczególnych Produktów oferowanych przez EVOEPHARM.  

3.5.         W ramach korzystania ze Sklepu i/lub Konta zabronione jest dostarczanie przez Klienta i/lub Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Klient i/lub Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. 

3.6.         Dostęp do Sklepu jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:

3.6.1.        okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient i/ lub Użytkownik;  

3.6.2.        okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które EVOEPHARM nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej);

3.6.3.        okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.

3.7.         W przypadku wykrycia przez EVOEPHARM błędów we wprowadzanych danych, które Użytkownik jest obowiązany udostępnić EVOEPHARM, EVOEPHARM zwróci się do Użytkownika pocztą elektroniczną z prośbą o podanie prawidłowych danych. Jeżeli Użytkownik sam zauważy błędy opisane w zdaniu poprzedzającym, może skontaktować się w celu ich poprawy z EVOEPHARM pocztą elektroniczną pod adresem info@evoepharm.com

3.8.         Klient może dodać w Sklepie opinię dotyczącą zakupionego uprzednio Towaru poprzez używanie przeznaczonych do tego funkcjonalności (przyciski, pola do uzupełnienia) na stronie z Towarem. EVOEPHARM nie weryfikuje, czy publikowane w witrynie Sklepu opinie pochodzą od Konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli.

3.9.         Użytkownik może polecić dany Towar innej osobie poprzez kliknięcie przycisku „poleć znajomemu” lub równoważnego na stronie z Towarem, a następnie wprowadzenie adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz osoby, do której ma zostać wysłane wspomniane polecenie.

 

4.     REJESTRACJA I KONTO

 • Rejestracja w Sklepie polega zawarciu z EVOEPHARM nieodpłatnej umowy dotyczącej Konta za pośrednictwem odpowiedniego formularza, w ramach której tworzone jest Konto w Sklepie. Wspomniana umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Wypełnienie formularza rejestracji, o którym mowa w pkt. 4.1 powyżej polega na:
  • podaniu przez osobę jej adresu e-mail,
  • ustaleniu hasła niezbędnego do dokonania autoryzacji w trakcie rejestracji oraz uzyskiwania dostępu do Konta podczas logowania;
  • zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa.
 • Na wskazany przez Użytkownika zgodnie z pkt. 4.2 powyżej adres e-mail wysyłana jest wiadomość zawierająca Regulamin utrwalony na trwałym nośniku oraz link, którego kliknięcie ma na celu potwierdzenie rejestracji w Sklepie i utworzenie Konta. Po dokonaniu przez Użytkownika kliknięcia w link wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostaje on zarejestrowany w Sklepie oraz następuje utworzenie jego Konta – nabywa on wtedy status Użytkownika zarejestrowanego.
 • Użytkownik zarejestrowany może zrezygnować z prowadzenia Konta oraz żądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji oraz usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. EVOEPHARM może wypowiedzieć Umowę Konta poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną w każdym czasie z zachowaniem
  30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Nie wymaga utworzenia Konta:
  • przeglądanie Produktów dostępnych do nabycia w Sklepie;
  • zakup wyłącznie Towaru w Sklepie.
 • Konto umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanemu korzystanie z następujących funkcjonalności w Sklepie:
  • robienie wszelkich możliwych zakupów w Sklepie;
  • podgląd statusu realizacji Zamówień;
  • podgląd historii Zamówień;
  • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych Zamówieniach;
  • możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych do wykorzystania w Sklepie.

                  

5.     DOKONANIE ZAKUPU

5.1.         Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, należy wykonać następujące kroki:

5.1.1.        dodać Produkt do koszyka i wybrać jego ilość;

5.1.2.        wypełnić formularz Zamówienia poprzez podanie danych wymaganych lub opcjonalnych w tym formularzu;

5.1.3.        zaakceptować Regulaminu poprzez zaznaczenie checboxa,

5.1.4.        wybrać sposób dostawy;

5.1.5.        wybrać formę płatności;

5.1.6.        podać inne wymagane informacje i/lub złożyć inne oświadczenia;

5.1.7.        kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznaczny, który jest wyświetlany w witrynie Sklepu.

5.2.         Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia wysłanego przez EVOEPHARM pod adres e-mail Klienta wykorzystany podczas składania Zamówienia. EVOEPHARM potwierdzi przyjęcie Zamówienia w terminie do 2 dni od momentu złożenia Zamówienia. Jeśli w tym terminie EVOEPHARM nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi. Do e-maila z potwierdzeniem wskazanym w niniejszym postanowieniu zostanie załączony Regulamin utrwalony na trwałym nośniku.

5.3.         W przypadku braku otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki „spam” lub równoznacznej w swojej skrzynce pocztowej lub o kontakt z EVOEPHARM pod adres poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

5.4.         Modyfikacja Zamówienia Klienta po kliknięciu w pole „Zamawiam i płacę” lub inne równoznaczne, nie jest możliwa.

5.5.         Jeżeli EVOEPHARM jest zobowiązany przesłać Towar Konsumentowi do wskazanego przez niego miejsca (adres dostawy), miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. W przypadku Umów zawieranych z Klientem niebędącym Konsumentem, miejsce spełnienia świadczenia ustalane jest na zasadach ogólnych.

5.6.         Jeśli Umowa nie stanowi inaczej Produkty są wysyłane w ciągu 1 dnia od zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie EVOEPHARM, jednakże wszystkie Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu 1 dni licząc od pierwszego dnia roboczego przypadającego po złożeniu Zamówienia.

5.7.         Do czasu realizacji Zamówienia określonego w pkt. 5.6 powyżej należy doliczyć czas dostawy, który wynosi do 5 dni od upływu terminu wskazanego w pkt. 5.6 powyżej.

 

6.     WYMAGANIA TECHNICZNE 

6.1.         Aby skorzystać ze Sklepu, w tym Konta, niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: 

6.1.1.        posiadanie komputera typu PC z możliwością odtwarzania plików audio-wideo lub tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu;

6.1.2.        zainstalowana przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox lub Microsoft Internet Explorer/Edge lub Safari lub Opera - do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies;

6.1.3.        zainstalowana przeglądarka plików PDF (Acrobat Reader 8.x lub nowszy);

6.1.4.        posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

6.1.5.        posiadanie aktywnego Konta (wymagane jedynie w przypadku korzystania z funkcjonalności Sklepu dostępnych w ramach Konta).

6.2.         W ramach Sklepu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego złożenia Zamówienia w Sklepie.

6.3.         Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych lub testów bezpieczeństwa Sklepu przez Użytkowników.

 

7.     CENA I TERMIN PŁATNOŚCI

7.1.         Wszystkie Ceny Produktów w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile jest przewidziany dla danych Produktów. Ceny mogą zostać obniżone poprzez wprowadzenie podczas składania Zamówienia obowiązującego w danym momencie Kuponu rabatowego. Ceny, o których mowa powyżej, nie zawierają kosztów dostawy. 

7.2.         Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta podczas składania Zamówienia sposobu dostawy. Koszty dostawy widoczne są na stronie Produktu oraz w zakładce „Dostawa” lub innej równoważnej podczas składania Zamówienia.

7.3.         Całkowity koszt Zamówienia uwzględniający Cenę Produktów oraz koszt dostawy wskazany jest w zakładce dostępnej podczas składania Zamówienia „Podsumowanie” lub innej równoważnej.

7.4.         EVOEPHARM wystawi Klientowi fakturę elektroniczną i prześle ją drogą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zamówieniu, na co Klient wyraża zgodę. 

7.5.         EVOEPHARM wystawi fakturę elektroniczną z zachowaniem autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności jej treści. Faktura elektroniczna zostanie wystawiona w formacie Adobe Portable Document Format lub innym powszechnie stosowanym formacie.

7.6.         Zgoda, o której mowa w pkt. 7.4 powyżej, może być w każdym czasie wycofana. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do EVOEPHARM o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek pod adres poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

7.7.         EVOEPHARM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenach Produktów. Zmiana Cen Produktów nie ma wpływu na Umowy zawarte przed tą zmianą.   

7.8.         Z zastrzeżeniem pkt. 7.10 poniżej, Klient jest zobowiązany do zapłaty całkowitego kosztu Zamówienia (Ceny oraz kosztów dostawy, o ile dotyczą Zamówienia) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez EVOEPHARM. W przypadku braku płatności w tym terminie zostanie przesłany e-mail z przypomnieniem. Od tego czasu Klient będzie miał jeszcze dodatkowe 2 dni na uregulowanie płatności. W przypadku braku płatności we wspomnianym dodatkowym terminie EVOEPHARM będzie mogło odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni liczonych od upływu ww. dodatkowego terminu.  

7.9.         Klient otrzyma potwierdzenie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 7.8 powyżej na adres e-mail podany przy składaniu Zmówienia. 

7.10.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

8.     FORMY PŁATNOŚCI

8.1.         Sklep umożliwia w szczególności następujące formy płatności, których dostępność jest zależna od kraju pobytu Klienta:

8.1.1.        karta płatnicza (Visa, MasterCard); 

8.1.2.        przelew elektroniczny;

8.1.3.        płatność przy odbiorze.

Informacje o dostępnych formach płatności dla danego Zamówienia określone są w zakładce „Płatność” lub innej równoważnej w trakcie składania Zamówienia w Sklepie.

 • Rozliczenia transakcji przelewu elektronicznego i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem:
  • serwisu PayU.pl - obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000 zł w całości opłacony, NIP: 77923-08-495 albo
  • serwisu płatności PayPal - operatorem płatności jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349, adres siedziby: 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg).
 • Nie jest możliwe łączenie różnych form płatności przy opłaceniu jednego Zamówienia.

 

9.     DOSTAWA TOWARÓW 

9.1.         Punkt 9 Regulaminu dotyczy wyłącznie dostawy Towaru. 

9.2.         Informacje o dostępnych sposobach dostawy określone są w zakładce „Dostawa” lub innej równoważnej w trakcie składania Zamówienia w Sklepie.

9.3.         W przypadku, gdy w ramach Zamówienia Klient zamawia Produkty z rożnych kategorii produktowych, Zamówienie może zostać podzielone na tyle części, ile jest kategorii danego z Produktów, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji Zamówienia, w tym sposobu dostawy.

9.4.         EVOEPHARM może ustalić wartość Zamówienia złożoną przez Klienta na poszczególne Produkty, której osiągnięcie będzie powodowało brak obciążania Klienta kosztami dostarczenia Towarów.  

9.5.         W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany w toku składania Zamówienia termin.

9.6.         Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego dokładnego oraz aktualnego adresu, pod który ma być dostarczony Towar objęty Zamówieniem. EVOEPHARM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru, jeśli jest to wynikiem podania błędnego adresu dostawy przez Klienta.   

 

10.  REKLAMACJA TOWARU

10.1.      EVOEPHARM ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. 

10.2.      Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może skierować do EVOEPHARM reklamację z tego tytułu i: 

10.2.1.     żądać jego naprawy lub wymiany, a w takim przypadku:

10.2.1.1.    EVOEPHARM może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub EVOEPHARM może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla EVOEPHARM. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla EVOEPHARM, może ona odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.   

10.2.1.2.    EVOEPHARM dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której EVOEPHARM została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi EVOEPHARM.  

10.2.1.3.    Konsument jest zobowiązany udostępnić EVOEPHARM Towar podlegający naprawie lub wymianie. EVOEPHARM jest zobowiązana odebrać od Konsumenta Towar na swój koszt.    

10.2.2.     złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

10.2.2.1.    EVOEPHARM odmówiła doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z pkt. 10.2.1.1 powyżej;

10.2.2.2.    EVOEPHARM nie doprowadziła Towaru do zgodności z Umową zgodnie z pkt. 10.2.1.2-10.2.1.3 powyżej;

10.2.2.3.    brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że EVOEPHARM próbowała doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

10.2.2.4.    brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 10.2.1 powyżej;

10.2.2.5.    z oświadczenia EVOEPHARM lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10.3.      EVOEPHARM zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.  

10.4.      Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

10.5.      W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar na koszt EVOEPHARM pod adres wskazany w pkt. 17.2.1 poniżej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, EVOEPHARM zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.   

10.6.      EVOEPHARM dokonuje zwrotu odpowiednio całości lub części Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

10.7.      Konsument może złożyć reklamację, o której mowa w pkt. 10.2 powyżej, na adresy EVOEPHARM wskazane w pkt. 17.2 poniżej.

10.8.      EVOEPHARM jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta, o której mowa w pkt. 10.2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.9.      Konsument może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez EVOEPHARM obowiązków wynikających z pkt. 10.2 – 10.6 powyżej.

10.10.   EVOEPHARM nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.  

10.11.   W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do reklamacji z tytułu braku zgodności Towaru z Umową, stosuje się postanowienia Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta.

10.12.   Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące Towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).

10.13.   Postanowienia pkt. 10 Regulaminu stosuje się także do Quasi-Konsumenta. 

 

11.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1.      Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do powyższego odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

11.1.1.     dla Umowy, w wykonaniu której EVOEPHARM wydaje Towar, będąc zobowiązaną do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

11.1.1.1.    obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,

11.1.1.2.    polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

11.1.2.     dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

11.2.      Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia, powinien złożyć w tym celu stosowne oświadczenie:

11.2.1.     na piśmie pod adres: Evoepharm Sp. z o.o., ul. Radzymińska 211,
03-611 Warszawa;

11.2.2.     drogą elektroniczną pod podany adres poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

11.3.      Oświadczenie można (nie ma takiego obowiązku) złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu istotne jest, aby zostało wysłane do EVOEPHARM przed upływem terminu do złożenia oświadczenia oraz wyraźnie wynikała z niego wola Konsumenta dotycząca odstąpienia od Umowy zawartej z EVOEPHARM.    

11.4.      EVOEPHARM prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu pod adres e-mail podany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia.  

11.5.      Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy powoduje, że Umowa jest uznawana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone także zanim EVOEPHARM przyjmie ofertę zawarcia Umowy pochodzącą od Konsumenta, w takiej sytuacji oferta przestaje wiązać.   

11.6.      EVOEPHARM zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy Towaru do Konsumenta przez EVOEPHARM dostępnego podczas składania Zamówienia.   

11.7.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez EVOEPHARM, wówczas EVOEPHARM nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.8.      Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, przy czym EVOEPHARM może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

11.9.      Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. EVOEPHARM może dokonać zwrotu płatności także w inny sposób, jeśli Konsument wyraźnie wyrazi na to zgodę,  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.   

11.10.   Konsument, który odstąpił od Umowy, ma obowiązek zwrócić Towar EVOEPHARM niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Termin jest zachowany, jeśli odesłanie Towaru nastąpiło przed jego upływem.  Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Evoepharm Sp. z o.o., ul. Radzymińska 211,
03-611 Warszawa.

11.11.   Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Do bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru zalicza się koszty przesyłki. 

11.12.   Konsument ponosi wobec EVOEPHARM odpowiedzialność, jeśli Towar zwrócony ma mniejszą wartość wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.13.   Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

11.13.1.  w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

11.13.2.  w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.13.3.  w której przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

11.14.   Postanowienia pkt. 11 Regulaminu stosuje się także do Quasi-Konsumenta. 

 

12.  INNE REKLAMACJE

12.1.  W przypadku problemów dotyczących kwestii objętych Regulaminem, jeśli postanowienia Regulaminu nie przewidują szczególnego trybu reklamacyjnego, można złożyć reklamację na podstawie pkt. 12 Regulaminu:

12.1.1.      na piśmie pod adres: Evoepharm Sp. z o.o., ul. Radzymińska 211,
03-611 Warszawa;

12.1.2.     drogą elektroniczną pod podany adres poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

12.2.      Reklamacja powinna wskazywać adres lub adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację oraz zawierać opis reklamacji.  

12.3.      EVOEPHARM jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Klientowi na wskazany przez niego adres lub adres poczty elektronicznej. 

 

13.  ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Z KONSUMENTEM

13.1.      Konsument jest uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do Stałego Sądu Polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Adres strony internetowej do Stałego Sądu Polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej jest następujący: www.spsk.wiih.org.pl  

13.2.      Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów Konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów Konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.

13.3.      Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość ́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

14.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTA, NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB QUASI-KONSUMENTEM

14.1.      W przypadku Umowy zawieranej z Klientem niebędącym Konsumentem lub
Quasi-Konsumentem, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność EVOEPHARM z tytułu rękojmi jest wyłączona.

14.2.      Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność EVOEPHARM w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Quasi-Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy.    

14.3.      W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem lub Quasi-Konsumentem pkt 16 poniżej nie ma zastosowania i EVOEPHARM może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

15.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15.1.      EVOEPHARM jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu.   

15.2.      dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

15.2.1. Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

15.2.2. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

15.2.3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

15.2.4. Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

15.2.5. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

15.3.      Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy lub Umowy Konta. 

15.4.      Szczegółowe regulacje odnośnie ochrony Danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności EVOEPHARM dostępnej pod adresem https://evoepharm.com/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

16.  ZMIANA REGULAMINU

16.1.      EVOEPHARM może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z następujących przyczyn:

16.1.1.     zmiana procedury zawierania Umowy lub Umowy Konta;

16.1.2.     zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków korzystania ze Sklepu; 

16.1.3.     zmiana funkcjonalności Sklepu;

16.1.4.     dodanie rodzaju świadczeń dostępnych w Sklepie wymagających dodania postanowień do Regulaminu;

16.1.5.     konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji właściwych organów i/lub organizacji społecznych lub branżowych; 

16.1.6.     zmiana zasad ochrony danych osobowych; 

16.1.7.     zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

16.1.8.     konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek       pisarskich występujących w Regulaminie;

16.1.9.     zmiana danych EVOEPHARM;

16.1.10.  zmiana numerów telefonów, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.

16.2.      Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej, w przypadku zawarcia umowy, w tym Umowy Konta, której przedmiotem jest świadczenie usługi o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika zarejestrowanego lub Klienta, jeśli został on prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

16.3.      Prawo do wypowiedzenia umowy, o którym mowa w pkt. 16.2 powyżej nie ma zastosowania do przypadków określonych w pkt. 16.1.8-16.1.10 powyżej,

16.4.      Prawo do wypowiedzenia umowy, o którym mowa w pkt. 16.2 powyżej nie ma zastosowania do przypadku określonego w pkt. 16.1.1 powyżej w zakresie Użytkowników zarejestrowanych lub Klientów, którzy już zawarli Umowę Konta lub Umowę.

16.5.      W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, EVOEPHARM opublikuje tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej  https://evoepharm.com/pl/i/Regulamin/3 oraz prześle jego treść w postaci trwałego nośnika pod adres poczty elektronicznej odpowiednio Użytkownika zarejestrowanego lub Klienta, co oznacza, że Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, aby mogli oni go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 

 

17.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1.      Prawem właściwym w zakresie wszelkich kwestii opisanych w Regulaminie, w tym funkcjonowania Sklepu, składania Zamówień, zawierania Umów lub Umów Konta jest prawo polskie. Powyższe nie może jednak prowadzić do pozbawienia Konsumenta lub Quasi-Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument lub Quasi-Konsument ma miejsce zwykłego pobytu [Artykuł  6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 177, str. 6 z późn. zm.].

17.2.      Komunikacja z EVOEPHARM odbywa się:

17.2.1.     na piśmie pod adresem: Evoepharm Sp. z o.o., ul. Radzymińska 211,
03-611 Warszawa;

17.2.2.     drogą elektroniczną pod podanym adresem poczty elektronicznej: info@evoepharm.com

17.3.      Koszt komunikacji wskazanej w pkt. 17.2 Regulaminu, jak również każdej innej komunikacji wskazanej w Regulaminie oraz koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia lub wykonywania Umowy lub Umowy Konta i/lub komunikacji jest uzależniony od stawek operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Użytkownik.

17.4.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem pkt. 17.1 zdanie 2 powyżej. 

17.5.      Tytuły punktów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu. 

17.6.      W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Użytkownika zarejestrowanego lub Klienta, nie mają one zastosowania do Umów lub Umów Konta zawieranych zgodnie z Regulaminem. 

17.7.      Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem Umowy lub Umowy Konta na następującej stronie internetowej: https://evoepharm.com/pl/i/Regulamin/3

17.8.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08 2023 roku i z tym dniem traci moc regulamin z dnia 04.02.2021 roku, jednakże do umów zawierających zobowiązanie do przeniesienia własności Towaru, zawartych przed dniem 10.08.2023 roku, zamiast zmian w tym zakresie, stosuje się postanowienia regulaminu z dnia 04.02.2021 roku.


 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl